หลักสูตร " การคำนวนและประยุกต์การใช้งานโซล่าเซลล์ " พลังงานแสงอาทิตย์

อ่าน

1,238

คะแนน

แก้ไขล่าสุด

13/12/2015

แบ่งปัน

โครงการ พลังงานรักษ์โลก (โซล่าเซลล์) 
หลักสูตร " การคำนวนและประยุกต์การใช้งานโซล่าเซลล์ " พลังงานแสงอาทิตย์ “
 

วันเวลาในการอบรม
วันที่ ๑๔- ๑๕ ธันวาคม พศ. ๒๕๕๘


คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เกษตรกร และ ประชาชนผู้สนใจทั่วไป


หลักการและเหตุผล
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานหมุนเวียนชนิดหนึ่ง สะอาดและไม่ทำปฎิกิริยาใดๆ อันจะทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เซลล์แสงอาทิตย์จึงเป็นสิงประดิษฐ์ทางอิเลคทรอนิคส์ชนิดหนึ่ง ที่ถูกนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า เนื่องจากสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง ปัจจุบันประเทศไทยมีหลายหน่วยงานได้ทำการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้งานในลักษณะต่างๆ ตลอดจนมีการส่งเสริมผลงานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทน  โดยความร่วมมือของ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมจัดทำโครงการ พลังงานรักษ์โลก (โซล่าเซลล์)  และจัดทำหลักสูตรการคำนวนและประยุกต์การใช้งานโซล่าเซลล์พร้อมส่งอาจารย์เข้าสอน ในนาม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ให้เข้าถึง และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหรือขยายผลเชิงพาณิชย์ต่อไป


วัตถุประสงค์
๑. สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์โซล่าเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. สามารถออกแบบติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ได้เหมาะสมกับลักษณะของการใช้งานแต่ละประเภท
๓. สามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพหรือขยายผลเชิงพาณิชย์


วิทยากร
คณาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
และผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทั้งภาครัฐและเอกชน


รูปแบบการฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการโดยแบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละไม่เกิน๑๐ คน


ภาคทฤษฎี
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบโซล่าเซลล์
- หลักการทางานและคุณสมบัติของอุปกรณ์โซล่าเซลล์ชนิดต่างๆ
- การต่อแผงวงจรโซล่าเซลล์ฯลฯ


ภาคปฏิบัติ
- ระบบโซล่าเซลล์กับไฟถนน
- ระบบโซล่าเซลล์ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ปั๊มชักท่อ๑นิ้ว)
- สร้างไฟฟ้าใช้เองด้วยโซล่าเซลล์ ระบบโซล่าโฮม ๑๖๐ AC


พร้อมติดตั้ง  ปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
บนแปลงสาธิต เพื่อให้เห็นการทำงานของปั๊มสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์กับสถานที่จริง


กำหนดการ 
วันจันทร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม พศ. ๒๕๕๘ 
๐๘.๐๐ - ๘.๓๐ ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงานวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ การต่อวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ การออกแบบโซล่าเซลล์
๑๔.๐๐ - ๑๔.๑๕ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๑๔.๑๕ - ๑๖.๐๐ การคำนวณ โซล่าเซลล์
๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ อธิบายภาคปฏิบัติ


วันอังคาร ที่ ๑๕ ธันวาคม พศ. ๒๕๕๘ 
๐๘.๐๐ - ๘.๓๐ ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ ภาคปฏิบัติ ๓ ฐาน
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ ดูแปลงธาธิต
๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ ถาม-ตอบ
๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ ทำแบบประเมินผล  ถ่ายรูปหมู่


จำนวนผู้เข้าอบรม
๔๐ คน


อัตราค่าลงทะเบียน
๗,๔๐๐ บาท (ค่าเอกสารการอบรม,ค่าวิทยากร ) 


สถานที่อบรม  
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓
ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๕ หมู่ ๔ บ้านนางอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 


วิธีชำระค่าสมัครค่าลงทะเบียน
ชำระเงินล่วงหน้า โดยการโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้
ชื่อบัญชี บจก. ตลาด เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)
ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว ๖๗ เลขที่บัญชี ๐๗๔- ๒- ๙๖๔๒๔- ๘
ธนาคารกรุงเทพ สาขาลาดพร้าว ๔๔ เลขที่บัญชี ๒๐๓- ๔- ๑๑๔๒๒- ๙
ธนาคารกรุงศรี สาขารัชดาภิเษก- ห้วยขวาง เลขที่บัญชี ๑๕๑- ๑- ๕๓๓๙๓- ๔
ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาลาดพร้าว ๕๙ เลขที่บัญชี ๐๑๐- ๔๓๕๒๐๘- ๒


หลังจากโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว กรุณา Fax. Slip Pay – In  แจ้งชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้สมัครเข้าอบรม  Fax.๐๒- ๙๓๕- ๕๙๙๒  Tel ๐๒- ๙๓๒- ๖๕๓๕  Email: wisetair๑@yahoo.com


สอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : ๐- ๒๙๓๒- ๖๕๓๕, ๐- ๒๙๓๒- ๗๓๖๓- ๔, ๐- ๒๙๓๕- ๕๖๖๑- ๒ 

หากคุณต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม