นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ท่านได้ให้หรือใช้ ผ่านระบบ tarad.in.th และ tarad.in.th ได้รวบรวมไว้ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับ อนุญาต
   และตกลงว่า เป็นสิทธิและกรรมสิทธิของ tarad.in.th และ tarad.in.th สามารถใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารดังกล่าว เพื่อจัดส่งข้อมูล
   หรือติดต่อสื่อสารกับท่านได้

   
 2. หากท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือช่องทางการติดต่อสื่อสารในส่วนที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ท่านสามารถแก้ไขได้ด้วย
   ตนเองในเมนูมุมสมาชิก แต่หากท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ท่านสามารถติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์เพื่อแจ้ง
   เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกเป็นการเฉพาะ


   
 3. เมื่อท่านสมัครสมาชิก ท่านสามารถเลือกรับหรือไม่รับข่าวสารจาก tarad.in.th ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ท่านให้ไว้กับ tarad.in.th ได้ ทั้งนี้ ใน
   กรณีที่ท่านเลือกรับข่าวสารและต่อมาไม่ต้องการรับข่าวสาร ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสาร (Unsubscribe) ได้จากอีเมล์ข่าวสารที่ได้รับ หรือจาก
   เมนูแก้ไขข้อมูลในมุมสมาชิก

   
 4. tarad.in.th จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารของท่าน ภายใต้กฎหมาย โดยใช้ระบบ
   รักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล

   
 5. tarad.in.th มีนโยบายในการเคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้บริการ และไม่มีนโยบายในการเผยแพร่หรือส่งต่อ
   ข้อมูลดังกล่าวให้กับบุคคล/บริษัท อื่น ดังนั้น tarad.in.th จะไม่ทำการตรวจสอบ แก้ไข หรือเปิดเผย ข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่ tarad.in.th มีความเชื่อ
   โดยสุจริตว่า เป็นกรณีที่จำเป็นต้องทำการตรวจสอบ แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อดำเนินกระบวนการทางกฎหมาย เพื่อ
   บังคับให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ tarad.in.th เพื่อป้องกันสิทธิของ tarad.in.th หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้
   บริการอื่น

   
 6. เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารของท่าน และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและ
   เงื่อนไขการใช้บริการ tarad.in.th โดยเคร่งครัด และท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่น


   
 7. ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลและช่องทางการติดต่อสื่อสารของท่านสูญหาย หรือได้รับความเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดๆ ซึ่งรวมถึง การจารกรรม
   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) tarad.in.th สงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดในกรณีดังกล่าว โดยไม่ต้องรับผิดต่อความสูญหายหรือเสียหาย
   ใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
   

  ** การสมัครสมาชิก การใช้บริการ การเยี่ยมชม www.tarad.in.th เป็นการแสดงเจตนายอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้งกฎ และข้อจำกัดการใช้บริการของ tarad.in.th ทุกประการอย่างต่อเนื่อง